Miss VietNam 2010 very cute

Le Nha Uyen, Vo Thi Anh Nguyet, Nguyen Bao Ngoc, Huynh Bich Phuong
Vo Thi Anh Nguyet, Phi Thi Thuy Linh
Thuy Linh and Bao Ngoc very cute
Huynh Bich Phuong, Nguyen Bao Ngoc, Vo Thi Anh Nguyet and Le Nha Uyen with heart

Dang Thi Ngoc Han and Nguyen Phuoc Hanh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét